فتحبور سيكري

<td colspan="2" align="center">
منظر لفتحبور سيكري الحديثة
منظر لفتحبور سيكري الحديثة

<tr>

<td colspan="2">

<tr>

<td colspan="2" style="text-align:center;background-color:#F9F9F9;color:#000000;">
فتحبور سيكري

<tr>

<td colspan="2" style="text-align:center;background-color:#F9F9F9;color:#000000;">

<graph>

{

// // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:Street_map_with_marks // Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes. // Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:Street_map_with_marks // // Template translation is in https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Original/Template:Graphs.tab // "version": 2, "width":280, "height": 250, "padding": 0, "signals":[ // These signals allow us to quickly move the map within the image, e.g. to leave space for the legend

{"name":"legendWidth", "init": {"expr": "0"} },

{"name":"legendHeight", "init": {"expr": "height"} }, {"name":"imgWidth", "init": {"expr": "width-legendWidth"} }, {"name":"imgHeight", "init": {"expr": "height"} }, {"name":"imgXC", "init": {"expr": "imgWidth/2"} }, {"name":"imgYC", "init": {"expr": "imgHeight/2"} }, {"name":"imgTileSize", "init": {"expr": "256"} }, {"name":"imgLat", "init": {"expr": "27.091"} }, {"name":"imgLon", "init": {"expr": "77.661"} }, {"name":"imgZoom", "init": {"expr": "5"} }, {"name":"picWidth", "init": {"expr": "180"} }, {"name":"picHeight", "init": {"expr": "picWidth/2"} }, {"name":"picXC", "init": {"expr": "imgWidth-(picWidth/2)"} }, {"name":"picYC", "init": {"expr": "imgHeight-(picHeight/2)"} }, {"name":"showMiniMap", "init": {"expr": "0"} }, ], "data": [ { "name": "data",

// Otherwise use the first unnamed argument for source values

"values": [

{ "lat": 27.091,

"lon": 77.661, "img": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Mapscaleline.svg/120px-Mapscaleline.svg.png", "width": 50, "height": 8, "offsetX": 103, "offsetY": 115, "textAlign": "right", "textDx": 22, "textDy": -2, "textColor": "grey", "textFont": "Tahoma", "textFontSize": 9, "text": "300km" }

, { "lat": 27.091, "lon": 77.661, "img": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px-Red_pog.svg.png", "height": 8, "width": 8, "text": "", "textAlign": "right", "textBaseline": "middle", "textDx": -6, "textDy": 0+1, "textFontSize": 14


}

], "transform": [ { "type": "geo", "projection": "mercator", "scale": {"expr": "imgTileSize/PI/2*pow(2,imgZoom)"}, "translate": [{"expr": "imgXC"}, {"expr": "imgYC"}], "center": [{"expr": "imgLon"}, {"expr": "imgLat"}], "lon": "lon", "lat": "lat" }, { "type": "formula", "field":"layout_x", "expr": "datum.layout_x + (datum.offsetX || 0)" }, { "type": "formula", "field":"layout_y", "expr": "datum.layout_y + (datum.offsetY || 0)" }, { "type": "formula", "field":"color", "expr": "datum.color || '#c33'" }, { "type": "formula", "field":"textColor", "expr": "datum.textColor || datum.color" }, { "type": "formula", "field":"strokeColor", "expr": "datum.strokeColor || '#ffe7e6'" } ] }, { // Hack: single value data source for drawing/hiding images and other non-series elements "name": "dummyData", "values": [{}] } ],

// Legend only works if showLegend and colorScaleField are set

"marks": [ { "type": "image", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "formula", "field":"url", "expr": "'mapsnapshot:///?width='+imgWidth+'&height='+imgHeight+'&zoom='+imgZoom+'&lat='+imgLat+'&lon='+imgLon" } ] }, "properties": { "enter": { "url": {"field": "url"}, "xc": {"signal": "imgXC"}, "yc": {"signal": "imgYC"}, "width": {"signal": "imgWidth"}, "height": {"signal": "imgHeight"} } } }, { // Places an image of a given name and size at the [lan,lon] location "type": "image", "from": { "data": "data", "transform": [ { "type": "filter", "test": "datum.img" }, { "type": "formula", "field":"iconWidth", "expr": "datum.width || 0" }, { "type": "formula", "field":"iconHeight", "expr": "datum.height || 0" }, { "type": "formula", "field":"img", "expr": "if(!test(/^[a-z]+:\\/\\//, datum.img), 'wikifile:///'+datum.img, datum.img)" }, // Ensure that either width or height parameter is passed to wikifile:// request { "type": "formula", "field":"img", "expr": "if((datum.iconWidth || datum.iconHeight) && !test(/[?&](width|height)=\\d/, datum.img),if(datum.iconWidth,datum.img+'?width='+datum.iconWidth,datum.img+'?height='+datum.iconHeight), datum.img)" }, ]}, "properties": { "enter": { "url": {"field": "img"}, "xc": {"field": "layout_x"}, "yc": {"field": "layout_y"}, "width": {"field": "iconWidth"}, "height": {"field": "iconHeight"} } } }, { // Draw marks of a given color, shape, and size at the [lan,lon] location "type": "symbol", "from": { "data": "data", "transform": [{ "type": "filter", "test": "!datum.img" }] }, "properties": { "enter": { "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"}, // If colorScaleField is set, use color scaling, otherwise use the preset color value "fill": { "field": "color" }, "size": {"field": "size"}, "shape": {"field": "shape"}, "stroke": {"field": "strokeColor"} } } }, { // Draw text with the given color and size at the [lan,lon] location // See https://github.com/vega/vega/wiki/Marks#text for all parameter description (prepend "text" and capitalize them) "type": "text", "from": { "data": "data", "transform": [ { "type": "filter", "test": "datum.text" }, // Figure out if this is an LTR or RTL page. For LTR, show label to the right of the icon, left-aligned. For RTL, reverse. { "type": "formula", "field":"isLTR", "expr": "'‏' == '\\u200E'" }, // If these values are not defined ("undefined" is not allowed, so test for truthiness and not 0) { "type": "formula", "field":"textDx", "expr": "if(!datum.textDx && datum.textDx != 0, if(datum.isLTR,8,-8), datum.textDx)" }, { "type": "formula", "field":"textAlign", "expr": "if(!datum.textAlign, if(datum.isLTR,'left','right'), datum.textAlign)" }, { "type": "formula", "field":"textBaseline", "expr": "datum.textBaseline || 'middle'" } ]}, "properties": { "enter": { "text": {"field": "text"}, "x": {"field": "layout_x" }, "y": {"field": "layout_y"}, "dx": {"field": "textDx" }, "dy": {"field": "textDy"}, "fill": {"field": "textColor"}, "align": {"field": "textAlign"}, "baseline": {"field": "textBaseline"}, "radius": {"field": "textRadius"}, "theta": {"field": "textTheta"}, "angle": {"field": "textAngle"}, "font": {"field": "textFont"}, "fontSize": {"field": "textFontSize"}, "fontWeight": {"field": "textFontWeight"}, "fontStyle": {"field": "textFontStyle"} } } }, { // Draw a low-zoom locator map frame "type": "rect", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" } ] }, "properties": { "enter": { "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"}, "width": {"signal": "picWidth", "offset":2}, "height": {"signal": "picHeight"}, "stroke": {"value":"#fff"},"strokeWidth": {"value":6}, } } }, { // Draw a low-zoom locator map by using a premade world map image "type": "image", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }, { "type": "formula", "field":"url", "expr": "1" } ] }, "properties": { "enter": { "url": {"value": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Earthmap1000x500compac.jpg/180px-Earthmap1000x500compac.jpg"}, "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"}, "width": {"signal": "picWidth"}, "height": {"signal": "picHeight"} } } }, { // Draw a zoom-out mark at the [lan,lon] location "type": "symbol", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }, { "type": "formula", "field":"lat", "expr": "imgLat" }, { "type": "formula", "field":"lon", "expr": "imgLon" }, { "type": "geo", "projection": "equirectangular", "scale": {"expr": "180/2/PI"}, "translate": [{"expr": "picXC"}, {"expr": "picYC"}], "center": [{"expr": "0"}, {"expr": "0"}], "lon": "lon", "lat": "lat" } ] }, "properties": { "enter": { "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"}, "fill": {"value": "#c33"}, "stroke": {"value": "#ffe7e6"}, "size": {"value": 40} } } } ]

} </graph>

<maplink zoom="6" latitude="27.091" longitude="77.661" text="[كامل الشاشة]">

[


{"type": "FeatureCollection",

"features": [

] } ]</maplink>

تصنيف:صفحات بها بيانات ويكي بياناتتصنيف:خريطة موقع من ويكي بيانات

<tr>

<td colspan="2" style="text-align:center;background-color:#F9F9F9;color:#000000;">إحداثيات: 27°05′28″N 77°39′40″E / 27.091°N 77.661°E / 27.091; 77.661 P625  تصنيف:إحداثيات من ويكي بيانات625 تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات <tr>
<th scope=col colspan="2" style="text-align:center;background-color:#E1E1E1;color:#000000">تقسيم إداري </th> <tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >البلد <td style=" ">الهند <tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >ولايات الهند ومناطقها <td style=" ">أتر برديش <tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >قائمة مقاطعات الهند <td style=" ">Agra <tr><th colspan="2" style="text-align:center;background-color:#E1E1E1;color:#000000">المساحة

<tr>


<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >ارتفاع <td style=" ">177 متر wikidata  تصنيف:الارتفاع عن سطح البحر من ويكي بيانات2044 تعديل قيمة خاصية الارتفاع عن مستوى البحر (P2044) في ويكي بيانات <tr>


<th colspan="2" style="text-align:center;background-color:#E1E1E1;color:#000000">عدد السكان

<tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row > • المجموع <td style=" ">32٬905 <tr>


<th scope=col colspan="2" style="text-align:center;background-color:#E1E1E1;color:#000000">معلومات أخرى </th> <tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >منطقة زمنية <td style=" ">IST (ت.ع.م+5:30) <tr>
<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row > <td style=" ">283110  تصنيف:رمز بريدي من ويكي بيانات281 تعديل قيمة خاصية الرمز البريدي (P281) في ويكي بيانات <tr><th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >رمز الاتصال الهاتفي المحلي <td style=" ">5619  تصنيف:رمز هاتفي من ويكي بيانات473 تعديل قيمة خاصية رمز الاتصال الهاتفي المحلي (P473) في ويكي بيانات <tr>


<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >رمز جيونيمز <td style=" ">1271900  تصنيف:صفحات تستخدم خاصية P15661566 تعديل قيمة خاصية معرف جيونيمز (GeoNames) (P1566) في ويكي بيانات <tr><td colspan="2" style="text-align:right;background-color:#F9F9F9;color:#000000;">بديل= معرض صور فتحبور سيكري  - ويكيميديا كومنز  تصنيف:وصلة كومنز من ويكي بيانات935 تعديل قيمة خاصية معرض صور كومنز (P935) في ويكي بيانات <tr><th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >ملاحظات <td style=" "><tr><td colspan="2" style="text-align:center;border: 0;">

موقع تراث عالمي
</td></tr><tr><th scope="row" style="border: 0;">النوع:</th><td style="border: 0;">

Cultural</td></tr><tr><th scope="row" style="border: 0;">المعايير:</th><td style="border: 0;"> ii, iii, iv</td></tr><tr><th scope="row" style="border: 0;">الاعتماد:</th><td style="border: 0;"> 1986 (10th لجنة التراث العالمي)</td></tr><tr><th scope="row" style="border: 0;">رقم الاعتماد.</th><td style="border: 0;"> 255</td></tr><tr><th scope="row" style="border: 0;">UNESCO Region:</th><td style="border: 0;"> قائمة مواقع التراث العالمي في آسيا</td></tr> <tr>

<td class="navigation-only" colspan="2" style="border-top: 2px #E1E1E1 dotted; font-size: 80%; background:inherit; text-align: left;">تعديل طالع توثيق القالب</td>

فتحبور سيكري هي مدينة في منطقة أغرا من ولاية اتر برديش، الهند. تأسست المدينة في عام 1569 من قبل الإمبراطور المغولي أكبر ، وكانت عاصمة الإمبراطورية المغولية من 1571 إلى 1585 ، عندما تم التخلي عنها. بعد الانتصارات العسكرية على تشيتوغاره و رانثامبوري أكبر قرر تحويل عاصمته من أغرا إلى موقع جديد 23 ميل (37 كـم) غرب الجنوب الغربي ، لتكريم الامام الصوفي سالم تشيشتي. هنا بدأ بناء المخطط لمدينة مسورة التي أخذت السنوات الخمس عشرة المقبلة في التخطيط والبناء ، مع سلسلة من القصور الملكية، قسم للحريم، والمحاكم، و مسجد، ومباني خاصة ومباني المرافق الأخرى.. سميت المدينة فتح آباد ، وسميت في وقت لاحق فتحبور سيكري. و في فاتحور سيكري ظهرت أساطير أكبر ورجاله المشاهير "التسعة جواهر" أو "نافاراتناس". فتحبور سيكري هي واحدة من أفضل الأمثلة المحفوظة من العمارة المغولية في الهند.

وفقا للمؤرخين المعاصرين، تولي أكبر اهتماما كبيرا في بناء فتحبور سيكري وربما أيضا أملي فيها أسلوبه المعماري. سعى إلى إحياء روائع المراسم الملكية الفارسية الشهيرة الذي أدلى بها جده الأكبر تيمور. خطط أكبر للمجمع على المبادئ الفارسية.ولكن التأثيرات من الأراضي المعتمدة جاء من الزينة الهندي المعتادة. سهولة الحجر الرملي في المناطق المجاورة لفتحبور سيكري يعني أيضا أن جميع المباني هنا كانت مصنوعة من الحجر الأحمر. يتكون مجمع القصر الإمبراطوري من عدد من الأجنحة المستقلة مرتبة في الهندسة الرسمية على قطعة من مستوى الأرض، وهو نمط مستمد من مخيمات خيام عربية وآسيوية. في مجملها، فإن الآثار في فتحبور سيكري تعكس بالتالي عبقرية أكبر في استيعاب التأثيرات المعمارية الإقليمية المتنوعة ضمن نمط شامل التي كانت فريدة من نوعها.

تم التخلي عن مجمع الإمبراطوري في 1585، بعد وقت قصير من اكتمالها، وذلك بسبب استنفاد البحيرة الصغيرة الربيعية التي تزود المدينة بالماء ، وقربها مع راجبوتانا، التي كانت مع الإمبراطورية المغولية في كثير من الأحيان في حالة حرب. وبالتالي تحولت العاصمة إلى لاهور حيث أن أكبر يمكن أن يكون قاعدة في الجزء الأكثر استقرارا من الإمبراطورية ، قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى أغرا في 1598 ، حيث كان قد بدأ حكمه كما انه تحول تركيزه إلى الدكن. في الواقع, لم يعود إلى المدينة إلا لفترة وجيزة في 1601 . واحتلت إمبراطورية ماراثا القصور بعد غزوها دلهي، ثم نقلت إلى الجيش البريطاني، الذي استخدم المجمع المحصن كمقر وثكنة.و بدأ الترميم تحت اشراف اللورد كرزون. بولاند دروزة ، مدخل مرتفع إلى مجمع فتحبور سيكري مسجد الجامع, فتحبور سيكري]] مسجد الجامع ، فتحبور سيكري]] بانش محل, فتحبور سيكري حيران منار فتحبور سيكري

معرض

انظر أيضا

 • المسجد الجامع
 • مريم الزمان

ملاحظات

مزيد من القراءة

 • Latif، Muḥammad (1896). Agra, Historical & Descriptive. Calcutta Central Press. 
 • Fazl، Abul (1897–1939). The Akbarnama (Vol. I-III). الجمعية الآسيوية. 
 • Keene، Henry George (1899). "Fatehpur Sikri". A Handbook for Visitors to Agra and Its Neighbourhood (الطبعة Sixth). Thacker, Spink & Co. صفحة 53. 
 • Malleson، G. B., Colonel (1899). Akbar And The Rise Of The Mughal Empire. Rulers of India series. Oxford at the Clarendon Press. 
 • Havell، E. B. (1904). A handbook to Agra and the Taj, Sikandra, Fatehpur-Sikri and the neighbourhood (1904). Longmans, Greens & Co. 
 • Garbe، Dr.Richard von (1909). Akbar — Emperor of India. A picture of life and customs from the sixteenth century. The Opencourt Publishing Company. 
 • Smith، Vincent Arthur (1917). Akbar the Great Mogul, 1542-1605. Oxford at The Clarendon Press. 
 • Hussain، Muhammad Ashraf (1947). A Guide To Fatehpur Sikri. The Manager, Government of India Press. 
 • Rezavi، S. Ali Nadeem (1998). Exploring Mughal Gardens at Fathpur Sikri. Indian History Congress. 
 • Petruccioli، Attilio (1992). Fatehpur Sikri. Ernst & Sohn. 
 • Rizvi، Athar Abbas (2002). Fatehpur Sikri (World heritage series). Archaeological Survey of India. ISBN 81-87780-09-6. 
 • Rezavi، Syed Ali Nadeem (2002). "Iranian Influence on Medieval Indian Architecture", The Growth of Civilizations in India and Iran. Tulika. 
 • Jain، Kulbhushan (2003). Fatehpur Sikri: where spaces touch perfection. VDG. ISBN 3-89739-363-8. 
 • Rezavi، Dr. Syed Ali Nadeem (2008). Religious Disputation and Imperial Ideology: The Purpose and Location of Akbar's Ibadatkhana. SAGE Publications. 

تصنيف:قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات

 • link=بوابة:تجمعات سكانيةبوابة تجمعات سكانية
 • link=بوابة:الهندبوابة الهند
 • link=بوابة:عمارةبوابة عمارة
 • link=بوابة:التراث العالميبوابة التراث العالمي
 • link=بوابة:الإسلامبوابة الإسلام
تصنيف:بوابة تجمعات سكانية/مقالات متعلقةتصنيف:بوابة الهند/مقالات متعلقةتصنيف:بوابة عمارة/مقالات متعلقةتصنيف:بوابة التراث العالمي/مقالات متعلقةتصنيف:بوابة الإسلام/مقالات متعلقة


تصنيف:فتحبور سيكري تصنيف:1571 في الهند تصنيف:أكبر تصنيف:أماكن مأهولة سابقا في الهند تصنيف:الهند الوسيطة تصنيف:بلدات أشباح في الهند تصنيف:تأسيسات سنة 1659 في سلطنة مغول الهند تصنيف:تاريخ أتر برديش تصنيف:حصون في أتر برديش تصنيف:سلطنة مغول الهند تصنيف:عمارة مغولية تصنيف:عواصم سابقة في الهند تصنيف:مبان ومنشآت في مقاطعة أغرا تصنيف:مدن وبلدات في مقاطعة


المدرجة في الفئات التالية:
قوي, مدن مسورة
مرحلة ما بعد تعليق
نصائح وتلميحات
ترتيب بواسطة:
JK
2015 March 17
This is the highest gate in the world according to the tour guide. Many president came here to make wish for children. Tight a node and each person allow three wishes
Gato Monge
2013 July 18
FATEHPUR SIKRI - World Heritage UNESCO Built during the second half of the 16th century by the Emperor Akbar, Fatehpur Sikri was the capital of the Mughal Empire for only some 10 years.
Vimal Prakash
2013 May 24
Huge monument attached with sme great history. Guides wud b vry useful as vry part the building has sme story, but do be cautious, they demand mre money.
Gayle Lawrence
2014 October 21
Don't miss- Buffalo biryani; the mosque and the palace. Wonder around, the whole place is beautiful ruins and lovely views!!
Wotabout City Discovery App
Fatehpur Sikri is located on a ridge, and hence the city is situated across different levels with a mosque being at the highest elevation.
Chet Mancini
2016 January 17
Nice fort. Worth a detour between Agra and Jaipur. Lots of children will try to sell you things.
8.1/10
Barsuk و22,973 كان أكثر الناس هنا

الفنادق القريبة

عرض جميع الفنادق اظهار الكل
Hotel Shiv Vilas Palace

بدءا من $42

Geetanjali Hotel & Motel

بدءا من $27

Hotel Bharatpur Ashok

بدءا من $35

Kadamb Kunj Resort

بدءا من $62

Hotel Raj Palace

بدءا من $15

Hotel Vrindavan

بدءا من $13

أوصت مشاهد القريبة

اظهار الكل اظهار الكل
أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
بوابة بلند دروازه

بوابة بلند دروازه(الهندية: बुलंद दरवाज़ा، الأردية: بُلند دروازه)

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Tomb of Akbar the Great

The Tomb of Akbar the Great is an important Mughal architectural

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
قلعة أغرا

قلعة أغرا الحمراء تقع في الهند بمحاذاة حدائق تاج محل وهي نُصب بالغ الأ

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Musamman Burj

Musamman Burj also known as the Saman Burj or the Shah-burj, is a

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
تاج محل

تاج محل بالهندية (ताज महल) هو ضريح يقع في آجرا شمال الهند ويعتبر م

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Govardhan hill

Govardhan (संस्कृतम्. गोवर्धन) is a hill located near the town of V

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Vrindavan

Vrindavan Шаблон:Audio (alternate spellings Vrindaban or Brind

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Jachcha Ki Baori

Jachcha Ki Baori is the largest stepwell, near Prahalad Kund at

مناطق الجذب السياحي مماثلة

اظهار الكل اظهار الكل
أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Spišská Kapitula

Spišská Kapitula, (Hungarian: Szepeshely or Szepesi Káptalan) (both me

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Fort Levett

Fort Levett was a former U.S. Army fort built on Cushing Island,

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Saguntum (Sagunto) Roman circus

Saguntum (Sagunto) Roman circus هي منطقة جذب سياحي، واحدة من مدن وب

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
بلدة القدس القديمة

بلدة القدس القديمة (بالعبرية: העיר העתיקה) هي 0.9 كيلومتر مربع

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Betnava Mansion

Betnava Mansion (slovenščina. Dvorec Betnava, Deutsch. Schloss W

الاطلاع على كل الأماكن متشابهة