حصن عامر

تصنيف:مقالات يتيمة منذ أبريل 2017تصنيف:جميع المقالات اليتيمةتصنيف:جميع المقالات التي بحاجة لصيانة <th colspan="2" style="text-align:center;background-color:#00507f;color:#dedede"> <tr> <td colspan="2" align="center">
حصن عامر

<tr>

<td colspan="2">

<tr> <th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >البلد <td style=" ">border الهند P17  تصنيف:بلد من ويكي بيانات17 تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات <tr>

<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >إحداثيات <td style=" ">26°59′00″N 75°52′00″E / 26.98333333°N 75.86666667°E / 26.98333333; 75.86666667 P625  تصنيف:إحداثيات من ويكي بيانات625 تعديل قيمة خاصية الإحداثيات (P625) في ويكي بيانات <tr>
<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >مواد البناء <td style=" ">حجر رملي P186  تصنيف:المواد المستخدمة من ويكي بيانات186 تعديل قيمة خاصية المواد المستخدمة (P186) في ويكي بيانات <tr>


<th style="text-align: right; background-color:#F3F3F3; " scope=row >النوع <td style=" ">حصن <tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;background-color:#F9F9F9;color:#000000;">

حصن عامر
<graph>

{

// // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:Street_map_with_marks // Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes. // Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:Street_map_with_marks // // Template translation is in https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Original/Template:Graphs.tab // "version": 2, "width":280, "height": 250, "padding": 0, "signals":[ // These signals allow us to quickly move the map within the image, e.g. to leave space for the legend

{"name":"legendWidth", "init": {"expr": "0"} },

{"name":"legendHeight", "init": {"expr": "height"} }, {"name":"imgWidth", "init": {"expr": "width-legendWidth"} }, {"name":"imgHeight", "init": {"expr": "height"} }, {"name":"imgXC", "init": {"expr": "imgWidth/2"} }, {"name":"imgYC", "init": {"expr": "imgHeight/2"} }, {"name":"imgTileSize", "init": {"expr": "256"} }, {"name":"imgLat", "init": {"expr": "26.98333333"} }, {"name":"imgLon", "init": {"expr": "75.86666667"} }, {"name":"imgZoom", "init": {"expr": "5"} }, {"name":"picWidth", "init": {"expr": "180"} }, {"name":"picHeight", "init": {"expr": "picWidth/2"} }, {"name":"picXC", "init": {"expr": "imgWidth-(picWidth/2)"} }, {"name":"picYC", "init": {"expr": "imgHeight-(picHeight/2)"} }, {"name":"showMiniMap", "init": {"expr": "0"} }, ], "data": [ { "name": "data",

// Otherwise use the first unnamed argument for source values

"values": [

{ "lat": 26.98333333,

"lon": 75.86666667, "img": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Mapscaleline.svg/120px-Mapscaleline.svg.png", "width": 50, "height": 8, "offsetX": 103, "offsetY": 115, "textAlign": "right", "textDx": 22, "textDy": -2, "textColor": "grey", "textFont": "Tahoma", "textFontSize": 9, "text": "300km" }

, { "lat": 26.98333333, "lon": 75.86666667, "img": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Red_pog.svg/8px-Red_pog.svg.png", "height": 8, "width": 8, "text": "", "textAlign": "right", "textBaseline": "middle", "textDx": -6, "textDy": 0+1, "textFontSize": 14


}

], "transform": [ { "type": "geo", "projection": "mercator", "scale": {"expr": "imgTileSize/PI/2*pow(2,imgZoom)"}, "translate": [{"expr": "imgXC"}, {"expr": "imgYC"}], "center": [{"expr": "imgLon"}, {"expr": "imgLat"}], "lon": "lon", "lat": "lat" }, { "type": "formula", "field":"layout_x", "expr": "datum.layout_x + (datum.offsetX || 0)" }, { "type": "formula", "field":"layout_y", "expr": "datum.layout_y + (datum.offsetY || 0)" }, { "type": "formula", "field":"color", "expr": "datum.color || '#c33'" }, { "type": "formula", "field":"textColor", "expr": "datum.textColor || datum.color" }, { "type": "formula", "field":"strokeColor", "expr": "datum.strokeColor || '#ffe7e6'" } ] }, { // Hack: single value data source for drawing/hiding images and other non-series elements "name": "dummyData", "values": [{}] } ],

// Legend only works if showLegend and colorScaleField are set

"marks": [ { "type": "image", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "formula", "field":"url", "expr": "'mapsnapshot:///?width='+imgWidth+'&height='+imgHeight+'&zoom='+imgZoom+'&lat='+imgLat+'&lon='+imgLon" } ] }, "properties": { "enter": { "url": {"field": "url"}, "xc": {"signal": "imgXC"}, "yc": {"signal": "imgYC"}, "width": {"signal": "imgWidth"}, "height": {"signal": "imgHeight"} } } }, { // Places an image of a given name and size at the [lan,lon] location "type": "image", "from": { "data": "data", "transform": [ { "type": "filter", "test": "datum.img" }, { "type": "formula", "field":"iconWidth", "expr": "datum.width || 0" }, { "type": "formula", "field":"iconHeight", "expr": "datum.height || 0" }, { "type": "formula", "field":"img", "expr": "if(!test(/^[a-z]+:\\/\\//, datum.img), 'wikifile:///'+datum.img, datum.img)" }, // Ensure that either width or height parameter is passed to wikifile:// request { "type": "formula", "field":"img", "expr": "if((datum.iconWidth || datum.iconHeight) && !test(/[?&](width|height)=\\d/, datum.img),if(datum.iconWidth,datum.img+'?width='+datum.iconWidth,datum.img+'?height='+datum.iconHeight), datum.img)" }, ]}, "properties": { "enter": { "url": {"field": "img"}, "xc": {"field": "layout_x"}, "yc": {"field": "layout_y"}, "width": {"field": "iconWidth"}, "height": {"field": "iconHeight"} } } }, { // Draw marks of a given color, shape, and size at the [lan,lon] location "type": "symbol", "from": { "data": "data", "transform": [{ "type": "filter", "test": "!datum.img" }] }, "properties": { "enter": { "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"}, // If colorScaleField is set, use color scaling, otherwise use the preset color value "fill": { "field": "color" }, "size": {"field": "size"}, "shape": {"field": "shape"}, "stroke": {"field": "strokeColor"} } } }, { // Draw text with the given color and size at the [lan,lon] location // See https://github.com/vega/vega/wiki/Marks#text for all parameter description (prepend "text" and capitalize them) "type": "text", "from": { "data": "data", "transform": [ { "type": "filter", "test": "datum.text" }, // Figure out if this is an LTR or RTL page. For LTR, show label to the right of the icon, left-aligned. For RTL, reverse. { "type": "formula", "field":"isLTR", "expr": "'‏' == '\\u200E'" }, // If these values are not defined ("undefined" is not allowed, so test for truthiness and not 0) { "type": "formula", "field":"textDx", "expr": "if(!datum.textDx && datum.textDx != 0, if(datum.isLTR,8,-8), datum.textDx)" }, { "type": "formula", "field":"textAlign", "expr": "if(!datum.textAlign, if(datum.isLTR,'left','right'), datum.textAlign)" }, { "type": "formula", "field":"textBaseline", "expr": "datum.textBaseline || 'middle'" } ]}, "properties": { "enter": { "text": {"field": "text"}, "x": {"field": "layout_x" }, "y": {"field": "layout_y"}, "dx": {"field": "textDx" }, "dy": {"field": "textDy"}, "fill": {"field": "textColor"}, "align": {"field": "textAlign"}, "baseline": {"field": "textBaseline"}, "radius": {"field": "textRadius"}, "theta": {"field": "textTheta"}, "angle": {"field": "textAngle"}, "font": {"field": "textFont"}, "fontSize": {"field": "textFontSize"}, "fontWeight": {"field": "textFontWeight"}, "fontStyle": {"field": "textFontStyle"} } } }, { // Draw a low-zoom locator map frame "type": "rect", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" } ] }, "properties": { "enter": { "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"}, "width": {"signal": "picWidth", "offset":2}, "height": {"signal": "picHeight"}, "stroke": {"value":"#fff"},"strokeWidth": {"value":6}, } } }, { // Draw a low-zoom locator map by using a premade world map image "type": "image", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }, { "type": "formula", "field":"url", "expr": "1" } ] }, "properties": { "enter": { "url": {"value": "wikirawupload://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Earthmap1000x500compac.jpg/180px-Earthmap1000x500compac.jpg"}, "xc": {"signal": "picXC"}, "yc": {"signal": "picYC"}, "width": {"signal": "picWidth"}, "height": {"signal": "picHeight"} } } }, { // Draw a zoom-out mark at the [lan,lon] location "type": "symbol", "from": { "data": "dummyData", "transform": [ { "type": "filter", "test": "showMiniMap" }, { "type": "formula", "field":"lat", "expr": "imgLat" }, { "type": "formula", "field":"lon", "expr": "imgLon" }, { "type": "geo", "projection": "equirectangular", "scale": {"expr": "180/2/PI"}, "translate": [{"expr": "picXC"}, {"expr": "picYC"}], "center": [{"expr": "0"}, {"expr": "0"}], "lon": "lon", "lat": "lat" } ] }, "properties": { "enter": { "x": {"field": "layout_x"}, "y": {"field": "layout_y"}, "fill": {"value": "#c33"}, "stroke": {"value": "#ffe7e6"}, "size": {"value": 40} } } } ]

} </graph>

<maplink zoom="6" latitude="26.98333333" longitude="75.86666667" text="[كامل الشاشة]">

[


{"type": "FeatureCollection",

"features": [

] } ]</maplink>

تصنيف:صفحات بها بيانات ويكي بياناتتصنيف:خريطة موقع من ويكي بيانات

<tr> <td class="navigation-only" colspan="2" style="border-top: 2px #E1E1E1 dotted; font-size: 80%; background:inherit; text-align: left;">تعديل طالع توثيق القالب</td>

حصن عامر (الهندية: आमेर क़िला أو حصن العنبر) يقع في عامر، هي مدينة تبلغ مساحتها 4 كيلومتر مربع (1.5 ميل مربع) يقع على بعد 11 كيلومترا (6.8 ميل) من جايبور، ولاية راجستان، الهند. وتقع في مناطق الجذب السياحي الرئيسية في منطقة جايبور. مدينة عامر بنيت أصلاً قبل ميناس، وفي وقت لاحق كان يحكمها "راجا مان سينغ" الأول (كانون الأول/ديسمبر 21، 1550-6 يوليو 1614).

يشتهر حصن عامر بعناصره الفنية الهندوسية، مع الأسوار الكبيرة وسلسلة من البوابات والمسارات المرصوفة بالمياه، ويطل على بحيرة ماوتا،التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في قصر عامر.

تم بناؤه من الحجر الرملي الأحمر والرخام، على أربعة مستويات، كل منها يحتوي على فناء. وهو يتألف من الديوان العام، أو "قاعة الجمهور العام"، وديوان-خاس، أو "قاعة الجمهور الخاص"، حيث يتم إنشاء مناخ بارد بشكل مصطنع من قبل الرياح التي تهب على سلسلة المياه داخل القصر. ومن ثم، فإن قلعة عامر معروفة أيضا باسم قصر عامر.

يقع هذا القصر بجانب قلعة جيغارة، ويعتبر كل منهما مجمع واحد، حيث أن الاثنين متصلان بممر تحت الأرض. وكان الهدف منه أن يكون طريقاً للهروب في أوقات الحرب لتمكين أفراد العائلة المالكة وغيرهم في قلعة عامر من الانتقال إلى حصن جيجارة. أفاد مدير الآثار والمتاحف بأن الزيارات السياحية السنوية إلى قصر عامر تقدر بحوالي 5000 زائر في اليوم، مع 1,400,000 زائر خلال عام 2007.

أصل التسمية

العنبر أو عامر، ويستمد اسمه من معبد أمبيكشوار، وبني على قمة تشييل كا تييلا. أمبيكشوارا هو اسم محلي للآلهة شيفا. غير أن الفولكلور المحلي يوحي بأن الحصن يستمد اسمه من أمبا، آلهة الأم دورجا.

الجغرافيا

يقع عامر بالأساس على تلة حُرجية في بحيرة ماوتا بالقرب من بلدة عامر، على بعد 11 كيلومتر من مدينة جايبور تقريبا، عاصمة راجستان. ويقع القصر بالقرب من الطريق السريع الوطني 11 سي لدلهي. حصن عامر كما هو الآن بني على بقايا الهيكل السابق خلال عهد راجا مان سينغ، وهو ملك عامر. مر حصن عامر بعدد من التحسينات والإضافات من قبل الحكام المتعاقبين على مدى السنوات ال150 السابقة، حتى حول كاشوو عاصمتهم إلى جايبور خلال فترة حكم ساواي جاي سينغ الثاني، في عام 1727م.

السيطرة على حصن عامر بواسطة كاشواها

وفقا ل تود كانت تعرف هذه المنطقة بإسم خوغونغ. ملك مينا رجاء رالون سينغ المعروف أيضا بإسم آلان سينغ تشاندا من خوغونغوقد تبنى أما مع طفلها التي تقطعت بهم السبل وقاموا باللجوء إلى مملكته. في وقت لاحق، أرسل ملك مينا الطفل، دولا راي، إلى دلهي لتمثيل مملكة مينا. راجبوت، امتناناً لفضله، وعاد مع المتآمرين لراجبوت وذبح ميناس في أداء الطقوس في بيترا ترابان التي تتطلب عدم وجود الأسلحة، يجب أن يكون الزبون في ميناس بلا سلاح في وقت بيتراترابان "، وملء خزانات المياه التي تستحم فيها ميناس بجثثهم الميتة"[Tod.II.281]، وبالتالي غزاها خوغونغ، وهذا العمل أطلق عليه أنه من أكثر الأعمال جبناً وخجلاً في تاريخ راجستان من كاشواها راجبوتس.


التخطيط

المحفوظات

المعرض

المراجع

القراءات الإضافية

  • Crump, Vivien؛ Toh, Irene (1996). Rajasthan (hardback). New York: Everyman Guides. صفحة 400. ISBN 1-85715-887-3. 
  • Michell, George, Martinelli, Antonio (2005). The Palaces of Rajasthan. London: Frances Lincoln. صفحة 271 pages. ISBN 978-0-7112-2505-3. 
  • Tillotson، G.H.R (1987). The Rajput Palaces – The Development of an Architectural Style (Hardback) (الطبعة First). New Haven and London: Yale University Press. صفحة 224 pages. ISBN 0-300-03738-4. 

</dl></div>

الوصلات الخارجية

تصنيف:قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات

  • link=بوابة:الهندبوابة الهند
تصنيف:بوابة الهند/مقالات متعلقة

تصنيف:الهندسة المعمارية الراجبوتية تصنيف:قصور في ولاية راجستان تصنيف:مساكن ملكية في الهند تصنيف:مواقع التراث العالمي في الهند تصنيف:تأسيسات سنة 1592 في الهند

تصنيف:تاريخ جايبور

تصنيف:قصور في جايبور

تصنيف:حصون في راجستان


المدرجة في الفئات التالية:
قوي, قصور, مساكن الملكية
مرحلة ما بعد تعليق
نصائح وتلميحات
ترتيب بواسطة:
IIHMR (MBA-PM) 12
2021 أبريل 20
Must visit if you are crazy for ancient places and the tradition
rice / potato
2018 February 19
When visiting Amber Fort, make sure to make a quick stop at the Panna Meena Ka Kund stepwell just 5 minutes away. More design-savvy Jaipur tips? Check:
Guapologa
2014 May 4
The best way to tour the place (and any touristic place in India) is by an audio guide (150 Rps). It comes in 6 languages. Better than a guy guide. Available right hand of the Lion's Gate entrance
Bruna Cruz
2017 July 1
Stunning place, beautiful architecture, nice view of the city, one of the best place in Jaipur. A guide is really helpful, as it's a big place, he knows where to go and all the stories to tell.
Aditi Luthra
2018 January 8
Gorgeous experience • the fort to visit. Get a tour guide ~ 200 rupee (don’t take the Jeep up and the cafe coffee day upstairs is eh). Ask about paint made from vegetables. Beautifu views outside cafe
????????????????á???????? ✨
Nicest fort in Rajasthan! Must see! Best to hire tour guide as it is big and if you tight with time the guide will know exactly where to go! Absolutely stunning place!
8.6/10
Nadya Popova, Barsuk و259,096 كان أكثر الناس هنا

الفنادق القريبة

عرض جميع الفنادق اظهار الكل
lebua Lodge at Amer

بدءا من $79

Hotel Amer Inn

بدءا من $15

Amer Haveli

بدءا من $55

Amer View Hotel

بدءا من $16

V Resorts Adhbhut Jaipur

بدءا من $27

KK Royal Hotel & Convention Centre

بدءا من $40

أوصت مشاهد القريبة

اظهار الكل اظهار الكل
أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
حصن عامر

30px هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وص

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Jaigarh Fort

Jaigarh Fort (Rajasthani/Hindi: जयगढ़ क़िला) is situated on the pro

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Jal Mahal

Jal Mahal (meaning “Water Palace”) is a palace located in the mid

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
جايبور

جايبور

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Jantar Mantar (Jaipur)

The Jantar Mantar is a collection of architectural astronomical

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
قصر الرياح

شُيد قصر الرياح (هوا محل) في القرن الثامن عشر 

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Raj Bhavan (Rajasthan)

Raj Bhavan (Hindi for Government House) is the official residence of

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
تشاند باوري

تشاند باوري (بالهندية: चाँद बावड़ी) هو بئر قديم يقع

مناطق الجذب السياحي مماثلة

اظهار الكل اظهار الكل
أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Łazienki Palace

The Łazienki Palace (Шаблон:IPA-pl; Baths Palace; polski. Pałac

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
قصر نيمفينبورج

يقع قصر نيمفينبورج (بالألمانية: Schloss Nymphenburg) في غرب ميوني

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
Wilanów Palace

Wilanów Palace (Polish: Pałac w Wilanowie; Pałac Wilanowski) in Wi

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
الإسكوريال

الإسكوريال هو متحف هام يقع على بعد حوالي 45 كم (28 ميل) شمال غ

أضف إلى قائمة الامنيات
لقد كنت هنا
زار
الجناح الملكي

الجناح الملكي، المعروف أيضا باسم جناح برايتون، هو مقر ملكي سابق يقع ف

الاطلاع على كل الأماكن متشابهة